A continuació apareixen els termes de l'acord legal que s'estableix entre el Client i LA JOIERIA DEL BOSC. En accedir, navegar o utilitzar aquest lloc web, el Client reconeix que ha llegit, comprès, i manifesta el seu acord a estar vinculat a aquests termes i complir totes les normes i lleis aplicables, incloent les normes i lleis de control d'exportació i re- exportació. Si el Client no accepta aquests termes, no ha d'utilitzar aquest lloc web. Mitjançant l'accés o la utilització d'aquesta pàgina web vostè accepta quedar vinculat legalment per les Condicions d'utilització i tots els termes i condicions continguts o esmentats en elles, així com per qualsevol altre addicionals que figuren en la pàgina web. Si NO accepta totes aquestes condicions, NO podrà accedir o utilitzar la pàgina web. LA JOIERIA DEL BOSC pot, sense previ avís al Client, revisar periòdicament aquestes Condicions d'ús i qualsevol altra informació continguda en aquest lloc web i actualitzar-la. Les Condicions de Utilització modificades són aplicables un cop hagin estat publicades. S'entendrà que accepta aquestes modificacions si continua accedint o utilitzant la pàgina web després de la publicació. Li aconsellem que revisi regularment tots els termes i condicions aplicables. LA JOIERIA DEL BOSC pot efectuar també millores o canvis en els productes, serveis o programes descrits en aquest lloc sense previ avís. LA JOIERIA DEL BOSC es reserva el dret d'interrompre o realitzar canvis o actualitzacions en la pàgina web o el seu contingut en qualsevol moment i sense previ avís. Així mateix, LA JOIERIA DEL BOSC es reserva el dret de restringir, rebutjar o donar per finalitzat l'accés de qualsevol persona a la pàgina web o a una part de la mateixa sense previ avís i per qualsevol motiu, a la seva exclusiva discreció i amb aplicació immediata.

General

Aquest lloc web pot contenir avisos sobre productes propis i informació de copyright, els termes s'han d'observar i seguir-se. Aquest lloc i tot el seu contingut no es poden copiar, reproduir, republicar, pujar, publicar, transmetre, distribuir ni utilitzar per a la creació d'obres derivades sense el consentiment previ per escrit de LA JOIERIA DEL BOSC, amb l'excepció que LA JOIERIA DEL BOSC atorga al Client un permís no exclusiu, no transferible i limitat per accedir i mostrar les pàgines web d'aquest lloc, únicament en el seu sistema i per al seu ús per part del seu personal, no per al seu ús comercial. Aquest permís està condicionat al compliment per part del Client de no modificar el contingut aquí mostrat, de mantenir intactes tots els avisos de copyright, marques registrades i altres avisos de propietat i de complir amb els termes, condicions i avisos que acompanyen el contingut d'aquest lloc o que estiguin aquí establerts. Això no obstant, qualsevol programari o altre material que estigui disponible per a baixar, accés o altre ús des d'aquest lloc amb els seus propis termes de llicència, condicions i avisos es regiran per aquests termes, condicions i avisos. Si el Client no compleix amb els termes, condicions i avisos d'aquest lloc, quedaran automàticament cancel·lats tots els drets atorgats al Client, sense previ avís, i el Client haurà de destruir immediatament totes les còpies del material descarregat que estiguin en la seva possessió o sota la seva control. Amb l'excepció del permís limitat del paràgraf anterior, LA JOIERIA DEL BOSC no atorga al Client cap dret ni llicència, explícits ni implícits, sobre cap patent, marca registrada, drets d'autor o altres drets de propietat intel·lectual. El Client no pot duplicar cap part del contingut d'aquest lloc en un altre lloc web ni en cap altre suport.

Exclusió de responsabilitats

LA JOIERIA DEL BOSC no garanteix que la informació d'aquest lloc web sigui correcta, estigui actualitzada ni sigui completa, i aquest lloc pot contenir imprecisions tècniques o errors tipogràfics. LA JOIERIA DEL BOSC no assumeix cap responsabilitat (i rebutja expressament qualsevol responsabilitat) sobre l'actualització d'aquest lloc per mantenir la informació actualitzada ni garanteix que la informació publicada sigui precisa ni completa. Per tant, el Client ha de confirmar que la informació publicada sigui precisa i completa abans de prendre cap decisió relacionada amb qualsevol servei, producte o tema descrit en aquest lloc. LA JOIERIA DEL BOSC no garanteix que vagi a resoldre els problemes notificats, tot i que proporcioni informació amb l'objectiu de solucionar un problema.

informació confidencial

LA JOIERIA DEL BOSC no desitja rebre informació confidencial ni de la propietat del Client a través del nostre lloc web. Si us plau, tingui en compte que qualsevol informació o material enviat a LA JOIERIA DEL BOSC es considerarà com a NO confidencial. Mitjançant l'enviament a LA JOIERIA DEL BOSC de qualsevol informació o material, el Client atorga a LA JOIERIA DEL BOSC una llicència no restringida i irrevocable per a copiar, reproduir, publicar, pujar, exhibir, publicar, transmetre, distribuir, mostrar públicament, executar, modificar i crear treballs derivats a partir del mateix, i utilitzar lliurement de la manera convenient aquesta informació o material. També accepta que LA JOIERIA DEL BOSC pot utilitzar lliurement qualsevol idea, concepte, experiència o tècniques que ens enviï amb qualsevol finalitat. No obstant això, no publicarem el seu nom ni d'una altra manera farem públic el fet que ens va remetre materials o altra informació llevat que: (a) obtinguem el seu permís per utilitzar el seu nom; o (b) li notifiquem abans que els materials o altra informació que remeti a una part específica d'aquest lloc es publicaran o utilitzaran d'una altra manera indicant en ella el seu nom; o (c) la llei ens obligui a fer-ho així. La informació d'identificació personal que enviï a LA JOIERIA DEL BOSC per tal de rebre productes o serveis es gestionarà d'acord amb les nostres polítiques de privacitat.

Política de Privacitat

La informació personal subministrada o recollida a través o en relació amb aquesta pàgina web serà utilitzada exclusivament d'acord amb la Política de Privacitat de LA JOIERIA DEL BOSC, i aquestes Condicions d'utilització estan subjectes a aquesta Política de Privacitat, tal com s'indica en aquesta Pàgina Web.

relacions comercials

Aquest lloc web pot contenir enllaços o referències a llocs web i recursos que no siguin de LA JOIERIA DEL BOSC.LA JOIERIA DEL BOSC no efectua declaració, asseveració o afirmació alguna sobre cap lloc web que no sigui de LA JOIERIA DEL BOSC ni sobre recursos d' tercers als quals el Client pugui accedir a través del nostre lloc web. Un enllaç amb un lloc web que no sigui de LA JOIERIA DEL BOSC no vol dir que LA JOIERIA DEL BOSC recomani el contingut o ús d'aquest lloc web o del seu propietari. A més, LA JOIERIA DEL BOSC no és partícip ni responsable de cap transacció que pugui realitzar amb tercers, encara que el Client conegui a aquests tercers (o utilitzi el seu enllaç) a través d'un lloc de LA JOIERIA DEL BOSC. Per tant, el client reconeix i accepta que LA JOIERIA DEL BOSC no és responsable de la disponibilitat d'aquests llocs o recursos externs ni és responsable de cap contingut, servei, producte o altre material que pugui trobar en aquests llocs o recursos. Quan accedeixi a un lloc web que no sigui de LA JOIERIA DEL BOSC, fins i tot un que pugui contenir el logotip de LA JOIERIA DEL BOSC, si us plau, comprengui que aquest lloc és independent de LA JOIERIA DEL BOSC i que LA JOIERIA DEL BOSC no té cap control sobre el contingut d'aquest lloc web. Depèn del Client prendre precaucions per protegir-se enfront de virus, cucs, troians i altres elements de naturalesa destructiva i de protegir la seva informació segons consideri oportú.

Establiment d'enllaços amb aquest lloc

No hem aprovat ni examinat cap lloc de tercers que tinguin enllaços als nostres llocs i no ens fem responsables de cap manera pel seu contingut. L'ús que facis d'aquests llocs de tercers estarà subjecte als termes i condicions d'aquests llocs. Tots els enllaços amb aquest lloc web han de ser aprovats, per escrit, per LA JOIERIA DEL BOSC, amb l'excepció que LA JOIERIA DEL BOSC consenteix els enllaços en els quals l'enllaç i les pàgines que activi l'enllaç no: (a) creuen marcs al voltant de cap pàgina d'aquest lloc web ni utilitzin altres tècniques per modificar de cap manera la presentació o aspecte visual del contingut d'aquest lloc; (B) convidin a equívoc la relació del Client amb LA JOIERIA DEL BOSC; (C) donin a entendre que LA JOIERIA DEL BOSC aprova o recomana al Client, el seu lloc web o el seu servei o ofertes de productes; i (d) presentin impressions falses o ambigües sobre LA JOIERIA DEL BOSC o resultin d'alguna manera perjudicials per al nom o les marques registrades de LA JOIERIA DEL BOSC. Com a condició addicional per obtenir permís per establir enllaços amb aquest lloc, el Client accepta que LA JOIERIA DEL BOSC pot, en qualsevol moment i quan consideri oportú, cancel·lar el permís per establir enllaços amb aquest lloc web. Si aquest fos el cas, el Client accepta eliminar immediatament tots els enllaços amb aquest lloc web i deixar d'utilitzar qualsevol marca registrada de LA JOIERIA DEL BOSC.

Limitació de garantia

Utilitzeu aquest lloc sota el seu compte i risc. Tot el material, informació, productes, programari, programes i serveis es proporcionen "tal qual", sense garanties de cap tipus. LA JOIERIA DEL BOSC rebutja, fins al límit permès per llei, qualsevol garantia o representació explícita, implícita, estatutària i qualsevol altra garantia, incloses, encara que sense limitar-se a les mateixes, les garanties implícites de comercialització, adequació per a un propòsit particular i de no infracció de drets de propietat i de propietat intel·lectual. Sense limitació, LA JOIERIA DEL BOSC no garanteix que aquest lloc web funcioni de forma ininterrompuda, puntual, segura i lliure d'errors. El client comprèn i accepta que, si descàrrega o obté de qualsevol altra manera material, informació, productes, programari, programes o serveis, ho fa sota el seu compte i risc i és l'únic responsable de qualsevol dany que pugui resultar, inclosos la pèrdua de dades i els danys en el sistema. Algunes jurisdiccions no permeten l'exclusió de garanties, pel que és possible que les exclusions anteriors no s'apliquin en el seu cas.

Limitació de responsabilitat

En cap cas serà LA JOIERIA DEL BOSC responsable davant cap part per qualsevol dany directe, indirecte, especial o derivat relacionat amb aquest lloc web o amb l'ús d'aquest lloc web o de qualsevol lloc o recurs enllaçat a aquest lloc web o al qual es faci referència o s'accedeixi a través del mateix, ni de l'ús, descàrrega ni accés a cap material, informació, productes o serveis, inclosos, encara que sense limitar-se als mateixos, aquesta pèrdua de beneficis, interrupció de negoci, pèrdua d'ingressos, pèrdua de programes o d'altres dades, fins i tot si se'ns avisa expressament de la possibilitat d'aquests danys. Aquesta exclusió i exempció de responsabilitat s'aplica a totes les causes d'acció, basades en contracte, garantia, responsabilitat extracontractual o qualsevol altra figura legal. És possible que siguin d'aplicació termes, condicions i avisos addicionals o diferents al material, informació, productes, programari i serveis específics oferts a través d'aquest lloc web. En el cas que es produeixi algun conflicte, aquests termes, condicions i avisos addicionals o diferents prevaldran sobre aquestes Condicions d'ús. Consulteu l'acord o avís aplicables.

Exempció de responsabilitat

Tota la informació, (inclosos, a títol merament enunciatiu i no limitador, textos, imatges, gràfics, vincles i altres materials) de la pàgina web es facilita "en la seva situació actual" i "segons disponibilitat". LA JOIERIA DEL BOSC col·laboradors, llicenciataris i proveïdors renuncien expressament per la present, en la mesura permesa per llei, a qualsevol manifestació o garantia de qualsevol tipus, expressa o implícita, incloses les garanties de comerciabilitat, d'idoneïtat per a qualsevol objectiu particular, de no infracció o les relatives al funcionament d'aquesta pàgina web, el seu contingut o el contingut d'usuari. Ni LA JOIERIA DEL BOSC ni els seus col·laboradors, llicenciataris i proveïdors atorguen garantia o manifestació que (i) la pàgina web satisfaci les seves necessitats, (ii) la pàgina web estigui disponible de forma ininterrompuda, correcta, segura i sense errors, o ( iii) els resultats que puguin obtenir-se de l'ús de la mateixa (incloent qualsevol informació i materials d'aquesta pàgina web) siguin correctes, complets, exactes, fiables o que de qualsevol altra forma satisfacin les seves necessitats. Aquesta pàgina web és pública. No cal esperar tractament confidencial per a qualsevol contingut d 'usuari que vostè publiqui en aquesta Pàgina Web. No remeti informació confidencial aquí. LA JOIERIA DEL BOSC i col·laboradors, llicenciataris i proveïdors no contrauran cap responsabilitat per interrupcions o omissions en els serveis d'Internet, de xarxa o d'allotjament i no garanteixen que la pàgina web o els serveis que donen cobertura a aquesta Pàgina Web o les comunicacions electròniques enviades per LA JOIERIA DEL BOSC estiguin lliures de virus o qualsevol altre element nociu. Qualsevol material que vostè descarregar o obtingui de qualsevol forma a través d'aquesta pàgina web es farà pel seu compte i risc. Vostè serà el responsable exclusiu de qualsevol dany causat al seu sistema informàtic o de la pèrdua de dades derivada de la descàrrega del referit material.

Registre

És possible que per accedir a algunes àrees o per utilitzar determinades funcions o articles de la Pàgina Web hagi de registrar com a col·laborador. Aquest registre és gratuït. Quan es registri, haurà de triar un únic nom d'usuari o "handle" i una contrasenya, i haurà de facilitar una adreça de correu electrònic vàlida, vigent i verificable. No es permeten duplicats de noms d'usuari o adreces de correu electrònic, de manera que si el que vostè tria ja existeix, se li indicarà que ha d'escollir un altre. Li enviarem un correu electrònic de confirmació amb la informació que vostè hagi registrat. En cas que per qualsevol motiu no enviï aquesta informació, es pot denegar o donar-se per finalitzat l'accés o la utilització de les àrees, funcions o articles per als quals es requereixi estar registrat. Vostè actualitzarà immediatament el seu registre perquè es mantingui correcte i actualitzat. Vostè és l'únic responsable de mantenir la confidencialitat de la seva contrasenya. Reservat el dret de modificar el nom d'usuari o d'esborrar els continguts que vostè pengi a la pàgina web o denegar o cancel·lar la seva registre si tria un nom d'usuari que, al nostre parer, resulti obscè, indecent, abusiu o de qualsevol altra forma impropi. Així mateix, serà vostè el responsable exclusiu de restringir l'accés al seu (s) ordinador (és). Accepta assumir responsabilitat per qualssevol activitats que es realitzen a través del seu compte, nom d'usuari i / o contrasenya que es deguin a la seva conducta, omissió o negligència. Si té coneixement de qualsevol conducta sospitosa o prohibida en relació amb el seu compte, nom d'usuari i / o contrasenya, es compromet a posar-se en contacte amb nosaltres immediatament per correu electrònic. Podem, a la nostra sencera discreció, impedir l'accés a qualsevol correu electrònic o proveïdor de serveis d'Internet (ISP).

Titularitat del domini www.lajoieriadelbosc.cat

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), us informem que la titularitat del domini de la nostra pàgina web, www.lajoieriadelbosc.cat, correspon a D. Carlos Javierre Gómez, proveït de DNI nombre 77109974-J (d'ara endavant LA JOIERIA DEL BOSC) Per a qualsevol consulta, pot contactar l'e-mail [email protected]

Privacitat i protecció de dades personals

A l'efecte del que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, així com en el R.D. 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el reglament que desenvolupa la L.O. 15/1999, lajoieriadelbosc.cat t'informa de l'existència d'un fitxer de dades de caràcter personal creat per i sota la responsabilitat de lajoieriadelbosc.cat amb les dades obtingudes en el website www.lajoieriadelbosc.cat. La finalitat d'aquest fitxer és gestionar la teva relació contractual amb nosaltres, així com la realització d'activitats promocionals i publicitàries pròpies o de tercers mitjançant qualsevol mitjà, inclòs l'enviament de missatges comercials a través de SMS, email, i correu postal etc., que puguin ser del teu interès, a partir de l'estudi i segmentació les dades obtingudes durant la navegació pel lloc web, de les dades proporcionades mitjançant l'emplenament de qualsevol formulari, així com els derivats de la relació comercial o lliurament dels productes comprats. Si no vols rebre publicitat, només has de contactar amb nosaltres a l'adreça de correu electrònic [email protected]. En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, els clients i usuaris de www.lajoieriadelbosc.cat poden, en tot moment, exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals comunicant-ho per escrit dirigit a la següent adreça: carrer la Rovira n ° 7, 08530 la Garriga (Barcelona), o bé mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça [email protected], on s'indicarà el nom i cognoms, usuari i email amb el qual es va donar d'alta, i adjuntant en ambdós casos fotocòpia del DNI de l'usuari. En el cas que les dades subministrades estiguin associats a una compra, la legislació espanyola ens obliga a mantenir almenys durant sis anys pel que no es podran esborrar ni rectificar encara que el client així ho sol·liciti. lajoieriadelbosc.cat es compromet en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat ia utilitzar-los d'acord amb la finalitat del fitxer, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb el que estableix el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovat pel Reial Decret 994/1999, d'11 de juliol.

Legislació aplicable. Submissió a furs

Les compravendes realitzades en www.lajoieriadelbosc.cat se sotmeten a la legislació espanyola. En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les presents condicions contractuals, els Jutjats i Tribunals que, si escau, coneixeran de l'assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, en la qual s'atén, tractant-se de consumidors finals, al lloc del compliment de l'obligació o al del domicili de la part compradora. En el cas que la part compradora tingui el seu domicili fora d'Espanya, o que es tracti d'una compravenda realitzada per una empresa, ambdues parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Granollers (Espanya) .